Regulamin kursów i szkoleń

Wstęp

Organizatorem kursów i szkoleń jest firma AB Aleksandra Borkowska ul. Adama Mickiewicza 153A/U1 W Szczecinie będąca niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego.

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:

  • Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane zawarte są w Zgłoszeniu;
  • Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności).
  • Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

Organizator kursu / szkolenia
Organem prowadzącym placówkę oraz organizatorem kursu/szkolenia jest firma AB Aleksandra Borkowska z adresem rejestrowym: Szczecin, ul. Adama Mickiewicza 153A/U1, działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego zgodnie z zaświadczeniem nr
004/01/2019

Informacje ogólne
Kursy skierowane są do osób chcących podnieść swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Prowadzone szkolenia umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Uczestnik kursu/szkolenia

Uczestnikiem kursu organizowanego przez AB Aleksandra Borkowska jest każda osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik dokonuje wpłaty zadatku za kurs w wysokości 20 % wartości kursu na podany numer konta, najpóźniej 7 dni po zgłoszeniu na szkolenie celem zagwarantowania miejsca, zadatek jest bezzwrotny.

Pozostała kwota płatna gotówką na miejscu w pierwszym dniu przed rozpoczęciem szkolenia . Ceny kursów podane są bez VAT

Dane do przelewu:

Nr konta BGŻ BNP PARIBAS:

34 1600 1462 1846 7960 8000 0001

*W przelewie należy podać: imię, nazwisko datę i nazwę szkolenia

Miejsce Szkolenia:

AB Aleksandra Borkowska

Ul. Mickiewicza 153A/U1

71-271 Szczecin

Oferta kursu/szkolenia
Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.aleksandraborkowska.pl. Dokładna godzina kursu podane zostaną Uczestnikom najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu, bądź odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników. W takim wypadku Organizator proponuje nowy termin kursu lub dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot, w terminie najpóźniej 7 dni na wskazane przez niego konto bankowe.

Rezygnacja z udziału w kursie/szkoleniu
Uczestnik, który zgłosił się na kurs może od niego odstąpić bez podania przyczyny najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, informując Organizatora o rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.

Zmiana terminu kursu/szkolenia
W przypadku, gdy kurs nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować do wyboru nowy termin lub zwrot wpłaconego zadatku za kurs na konto Uczestnika.

Cena kursu/szkolenia i warunki płatności
Cena obejmuje: koszt kursu, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. Na szkoleniu jedno lub kilkudniowym trwającym dłużej niż 6 godzin zegarowych Organizator zapewnia ciepły posiłek.

Reklamacje
Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia kursu. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Przetwarzanie danych osobowych
Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez AB Aleksandra Borkowska swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia kursów/szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zasady uczestnictwa w kursach/szkoleniach
1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione bez zgody prowadzącego.
2. Uczestnik kursu ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu Organizatora.
3. Uczestnik kursu jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości bezpośrednio przed kursem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom kursu i prowadzącemu szkoleniowcowi, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
5. Na terenie obiektu Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
6. Organizator nie odpowiada za wniesiony przez Uczestników na salę szkoleniową sprzęt jak np. telefony, tablety, laptopy, smartwatches itp. Używanie tego rodzaju urządzeń jest na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność właściciela.
7. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu poprzez filmowanie i fotografowanie, na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć charakter promocyjny firmy i oferty w prasie i Internecie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wizytacji lub hospitacji zajęć przez wyznaczone osoby m.in. w celu kontroli jakości kursów. Szkolenia mogą być także hospitowane przez osoby nie będące pracownikami Organizatora, jeśli z zawartych umów lub przepisów prawa wynika obowiązek poddania zajęć hospitacjom lub wizytacjom. Osoby dokonujące hospitacji lub wizytacji są zobowiązane do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych podczas hospitowania lub wizytowania zajęć, w tym danych osobowych uczestników, modeli i trenerów.
10. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z programem nauczania i harmonogramem.
11. Podstawą do wydania certyfikatu jest spełnienie łącznie następujących wymagań: 100% obecności na zajęciach realizowanych zgodnie z programem nauczania, aktywny udział w szkoleniu, pozytywny wynik egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zgodnie z programem kursu trener ocenia wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne na podstawie sposobu przygotowania i wykonywania zabiegu w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego. Szkoleniowiec ma prawo odmówić wydania zaświadczenia i certyfikatu/dyplomu w przypadku nie spełnienia warunków zaliczenia.
12. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem certyfikatu/dyplomu. Certyfikaty/dyplomy są imienne (imię, nazwisko) i nie ma możliwości wystawienia ich z danymi gabinetu. Na życzenie Klienta certyfikaty/dyplomy mogą zostać przygotowane w wersji anglojęzycznej.
13. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom.
14. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, miejsce urodzenia, pesel) traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej. Wszelkie informacje pojawiające się w trakcie realizacji umowy objęte są klauzulą poufności przez wszystkie strony uczestniczące w realizacji umowy.